قیمت ایزوگام

نام محصولتولید کنندهنوع بسته بندینوعواحدقیمت (تومان)توضیحات
ایزوگام شرقرولیمعمولیرول 10 متر مربعی67000نمایندگی - مشهد
ایزوگام شرقرولیفویل داررول 10 متر مربعی72000نمایندگی - مشهد
ایزوگامستاره شرقرولیمعمولی (کیفیت بالا)رول 10 متر مربعی59000نمایندگی - مشهد
ایزوگامستاره شرقرولیمعمولی (کیفیت پایین)رول 10 متر مربعی54000نمایندگی - مشهد
ایزوگامپیروز بام شرقرولیمعمولیرول 10 متر مربعی59000نمایندگی - مشهد
ایزوگامپیروز بام شرقرولیفویل داررول 10 متر مربعی64000نمایندگی - مشهد
ایزوگامدانا شرقرولیمعمولیرول 10 متر مربعی50000نمایندگی - مشهد
ایزوگامزمرد شرقرولیمعمولیرول 10 متر مربعی53000نمایندگی - مشهد
ایزوگام شرقرولیمعمولیرول 10 متر مربعی63000دفتر فروش - مشهد
ایزوگام شرقرولیفویل داررول 10 متر مربعی68000دفتر فروش - مشهد